Förskolan Kluringens verksamhetsidé beskriver vi utifrån fem hörnstenar:

  • Barnen
  • Miljön
  • Projektarbeten
  • Pedagogerna
  • Föräldrarna

Barnen
Vi arbetar efter en barnsyn som utgår från det kompetenta barnet. Ett barn som kan och som är vetgirigt, har upptäckarlust, fantasi och en vilja att lära. Vi ser ett barn som är delaktigt i sitt lärande och som vågar prova sina teorier och stå för sina åsikter.

Miljön
Vi vill skapa en inspirerande miljö såväl inne som ute. En miljö som utgår från barnen och som inspirerar till lärande. Våra omgivningar ska främja upptäckarlusten och fantasin och kunna förändras efter barnens behov.

Projekt
Projekten, som kan pågå under kortare eller längre tid, syftar till att ge barnen möjlighet att forska kring ett ämne de är intresserade av. Genom att vi dokumenterar projekten med text och bild ges barnen möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. Pedagogernas roll under projekten är att vara medforskare tillsammans med barnen, stötta och ge olika infallsvinklar.

Pedagogerna
Pedagogerna ser och tar hänsyn till det kompetenta barnet. Vi ser barns lärande och processen som det viktiga. Pedagogerna möter varje enskilt barn och utgår från deras behov och förutsättningar. Pedagogerna använder dokumentationer och reflektion som ett verktyg att föra den pedagogiska verksamheten vidare. 

Föräldrar
Genom dokumentationer och daglig kommunikation vill vi få föräldrar att känna delaktighet i barnens lärande på förskolan. Vi vill att föräldrar är delaktiga i vissa projekt för att knyta an hemmet till verksamheten på förskolan. Ömsesidig respekt och ett bra samarbete med föräldrar är en självklarhet för oss.