Vår verksamhet styrs av läroplanen för förskola, Lpfö-98, och Allmänna råd med kommentarer för kvalitet i förskolan
Vår Verksamhetsplan ligger också till grund för vårt arbete. Utöver dessa dokument finns även en Plan mot kränkande behandling på förskolan.

Verksamhetsplan

Plan mot krankande behandling